Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczniów, rodziców i innych petentów
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
 w Sępólnie Krajeńskim.

Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim reprezentowane przez Dyrektora mgr Eugeniusza Szwocherta, ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel. 523882107, email: zspsepolno@neostrada.pl

2. Inspektor Ochrony Danych: Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
i realizacji Państwa praw przez Dane kontaktowe: Sylwia Furs-Thomas telefon: +48 531343014; e-mail: furs.sylwia@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby,
 wskazany w pkt. 1.

 

3.  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

    1) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku
z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
c Rozporządzenia RODO);
    2) wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki
i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
b Rozporządzenia RODO);
    3) marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania celem kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:
    1.
oznaczenie uczniów, rodziców, petentów pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

        a) nazwisko i imię (imiona),
        b) datę urodzenia,
        c) oznaczenie płci,
        d) adres miejsca zamieszkania,
        e) numer PESEL,
        f) adres email,
        g) numer telefonu.

5. Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

    1. Ministerstwa Edukacji Narodowej,
    2. Systemu Informacyjnego Oświaty,
    3. Firmie HERMES,
    4. Firmie Vulcan,
    5. Firmom ubezpieczeniowym,
    6. Starostwu Powiatowemu,
    7. Placówkom Opieki Zdrowotnej,
    8. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
    9. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
    10. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
        w Bydgoszczy,
    11. Inne podmioty związane ze szkołą.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.  Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

    1) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - przez okres do czasu ich wypełnienia;
    2) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów szkoły stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
    3) w zakresie marketingu i promocji szkoły – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

a następnie zniszczone lub archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Państwa prawa:

    1) prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
    2) prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
    3) prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
    4) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
    5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
    6) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lud dziecka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku planowania dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostaną Państwo poinformowani o tym innym celu wraz z informacjami określonymi w art. 13 ust. 2 lit. a – f RODO.